• Previous

    เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายกำลังด้วย On-Load Tap Changers

    ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ทําให้ทุกประเทศในโลกต้องมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังานหมุนเวียน  (Renewable Energy - RE) มากขึ้น ทําให้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกส่งเข้าระบบจําหน่าย (Distribution Network)  (Medium Voltage 12/24 หรือ 22/33 KV.) ได้กลายเป็นบัญหาที่ท้าทายให้ผู้จําหน่ายไฟฟ้ารวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าต้องหาวิธี  หรืออุปกรณ์มาบริหารจัดการ โดยเฉพาะปัญหาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกรบกวน (Voltage band violation) ทําให้  แรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ (Low Voltage 380/400 V) ไม่เสถียรได้กลายเป็นปัญหาอันดับแรกๆที่ต้องรับมือ 

    การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย (Distribution Transformer - DT) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า  อัตโนมัติ (On-Load Tap Changer - OLTC) ได้เป็นทางเลือกหนึ่งในการนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดย OLTC-DT จะทําหน้าที่ในการปรับแรงดันไฟฟ้าในด้าน Low Voltage ให้อยู่ในระดับที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ  ในขณะ On-Load ทําให้หม้อแปลงไฟฟ้ายังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 

    บจก. ซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่ายชั้นนําในประเทศไทย ได้ทําการจัดซื้อ  อุปกรณ์ On-Load Tap Changer รุ่น ECOTAP® VPD® III100D-36-09090 จากบริษัท Maschinenfabrik  Reinhausen GmbH (MR) ประเทศเยอรมันนี เพื่อติดตั้งใช้งานกับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย Capacity 2500  kV (2.5 mV .) Regulating range +4/-5 X 1.25% step. เพื่อติดตั้งใช้งานที่โรงงาน บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด

Share

X Close