ตัน แอนด์ ซันส์ ให้บริการเกี่ยวกับอะไหล่ของ OLTC ที่ผลิตจาก MR, SIEMENS, Trafo Union and AEG

ตัน แอนด์ ซันส์ ให้บริการในการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ OLTC จากแบบเดิมที่ใช้อยู่เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle Cost) ของหม้อแปลงไฟฟ้า


MK 30

 


TAPCON230 B/P/E


Before
Conventional Silica Gel Breather

 


After
Maintenance Free Breather “MTraB”


Before
Oil leakage at Pressure Relief Device

 


After
Pressure Relief Device “MPreC”

X Close